TJÄNSTER

Bygglov

För ett bygglov krävs bygglovsritningar. Detta gäller nästan alla byggnader och varierar från kommun till kommun. Kontrollera med stadsbyggnadskontoret i din hemkommun för vad som gäller för dig. Beroende på vilken typ av byggnation som bygglovsansökan gäller (tillbyggnad, ombyggnad eller nybygge) så kan kravet på handlingar variera. Men en Bygglovsansökan, oavsett typ av byggnation,  består alltid av av planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan. Syftet med dessa handlingar är att presentera byggnadens utseende, utformning och placering på tomten.

Innan beställning

Nybyggnadskarta


Det är alltid bra att beställa en nybyggnadskarta från stadsbyggnadskontoret i din hemkommun. Den ger underlag för situationsplanen i området du tänkt bygga. Vid tillbyggnad eller ombyggnad kan ett så kallat Baskarteudrag räcka som underlag.

Kartans aktualitet är inte kontrollerad av kommunen, det är bygglovssökande som ansvarar att alla byggnader finns redovisade på situationsplanen.

Skisser & Beskrivning


Innan vi kan börja med dina bygglovshandlingar så behöver vi underlag för hur du tänkt dig att byggnationen skall se ut. Vi behöver enkla skisser och/eller bild på husmodell samt tänkta mått på byggnationen.

Bygglovshandlingar

Alla ritningar utförs med tydliga svarta linjer på vitt papper, noggrant ritade i rätt skala. I fallet tillbyggnad skall befintlig byggnads utseende framgå av ritningen. Tillkommande byggnationer på befintlig byggnad skall markeras tydligt. Alla ritningar utförs fackmannamässigt

I våra bygglovshandlingar levereras alltid minst följande handlingar som du kan läsa om nedan.

Fasadritning

Fasadritningen innehåller

• Skala 1:100
• Skalstock
• Måttsättning
• Väderstreck
• Befintliga & kommande marklinjer
• Byggnadens fasader
• Val av material och kulör

Planritning

Planritningen innehåller

• Byggnaden ovanifrån med fönster och dörr -placering.
• Rumsindelning för alla våningsplan.
• Rivna väggar (vid ombyggnad)
• Sektionssnitt
• Skala 1:100
• Måttsättning
• Väderstreck
• Skalstock
• Norrpil

Sektionsritning

Sektionsritningen innehåller

• Byggnaden i genomskärning från sidan.
• Marklinje, befintlig och blivande.
• Skala 1:100
• Skalstock
• Norrpil
• Taklutning
• Nockhöjd
• Byggnadshöjd
• Rumshöjd

Situationsplan

Situationsplan innehåller

• Skala 1:400 / 1:500
• Skalstock
• Norrpil
• Byggnad och tomt med omgivning, sett ovanifrån
• Angränsade gator och vägar
• Fastighetsgränser
• Fastighetsbeteckning
• Närliggande bebyggelse och avstånd till närmaste byggnad
• Eventuella byggnader som ska rivas
• Avstånd mellan byggnader på tomten
• Huvudmått på tomtens byggnader
• Ny byggnads avstånd angett vinkelrätt till tomtgräns
• Plushöjd för färdigt golv angett som absolut höjd över havet
• Angöring

Teknisk Beskrivning

Teknisk beskrivning anger hur din byggnations konstruktiva uppbyggnad i text. Texten kan tex innehålla beskrivning av värmesystem, grundläggning, isoleringsty med mera. Vid mindre byggnationer behövs oftast inte en teknisk beskrivning, tex garage eller mindre tillbyggnader. Bygger du i storleksomfattning som en villa skall alltid detta dokument inlämnas.

Byggstartshandlingar

När ditt bygglov har godkänts så skall ett Tekniskt Samråd genomföras med er som är byggherre och kommunens byggnadsnämnd. Inför detta samråd skall Kontrollplan och övriga tekniska handlingar lämnas in. Utefter detta samråd kommer byggnadsnämnden bedöma när ett datum om startsbesked kan sättas.  EK Vision kan leverera nedanstående handlingar inför Tekniskt Samråd.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritingar visar byggnationen i detalj och används vid det tekniska samrådet för påvisa byggnadens uppfyllda krav för gällande lagkrav.

• Konstruktionsritninar innehåller vanligtvis:
• Grundplan med sektion
• Stomplan
• Bjälklagsplan
• Takstolsplan
• K-Sektioner
• Detaljer

Energibalansberäkning

Energibalansberäkning är oftast ett krav vid nybyggnation av permanentboende. Beräkningen görs som en teoretisk simulerad beräkning över hur mycket energi byggnaden kommer att förbruka  under ett normalår. Senast två år efter byggnaden tas i bruk skall en Energideklaration göras för att verifiera Energibalansberäkningen.

Teknisk Beskrivning

De flesta kommuner begär att en Teknisk beskrivning skall upprättas för att beskriva byggnadens tekniska lösningar. Denna beskrivning kan i vissa fall göras som en ifyllnadsblankett eller som en tvärsnittssektion.

Dina egna handlingar

Nedan finner du de handlingar som du själv personligen är ansvarig att eventuellt presentera för byggnadsnämnden inför tekniskt samråd.

Bifogad Kontrollplan

Du som ansvarar för byggnationen är skyldig att uppvisa en kontrollplan. I den skall det framgå vilka kontroller som skall utföras av vad och vem som skall utföra dom. Handlingen skall också beskriva om det är dokumenterad självkontroll eller certificerad kontroll av sakkunnig.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste utses vid större byggnationer, rivningar eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder. Du som ansvarar för byggnationen skall utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvarie måste vara certifierad, enligt nya regler sedan 1 juli 2013.

Övriga Handlingar

Vid större byggnationer såsom nybyggnation av villa kan byggnadsnämden kräva in ytterligare handlingar av dig som byggansvarig såsom; geoteknisk undersökning, brandskyddsdokumentation, arbetsmiljöintyg, dimensioneringskontroll, sotarintyg och vvs-ritningar.